Regulamin Usługi Newsletterów serwisu Newsmavens.com

1. Usługę Newslettera świadczy Agora Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (usługodawca Usługi oraz administrator danych osobowych Użytkowników), rejestracja: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestr przedsiębiorców, nr KRS 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy 47 665 426,00 zł, wpłacony w całości, adres serwisu korporacyjnego: www.agora.pl. Dane Kontaktowe: tel: 22 555 60 00 / 22 555 60 01, e-mail : newsmavens@newsmavens.com

2. Newsletter – to wiadomość przesyłana na wskazany przez Użytkownika e-mail, która zawiera treści wskazane przy zapisywarce na Newsletter. Newsletter może też zawierać reklamy naszych partnerów i inne treści marketingowe.

3. Usługa Newslettera przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 16 lat.

4. Usługa Newslettera jest świadczona nieodpłatnie. W celu zawarcia umowy na świadczenie Usługi, Użytkownik nie ponosi kosztów korzystania ze środka porozumiewania się na odległość, wyższych niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się.

5. Usługa Newsletera jest świadczona na rzecz osób, które zapiszą się na Newsletter, a następnie potwierdzą zamiar zamówienia Newslettera, poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości e-mail wysłanej po zapisaniu się na newsletter. Zamówienie Usługi następuje z chwilą kliknięcia w ten link. Jeżeli w podanym powyżej terminie 14-stu dni, Użytkownik nie kliknie w podany link, nie dochodzi do zawarcia umowy na świadczenie Usługi, a zgłoszenie Użytkownika (w tym podany adres e-mail) jest niezwłocznie usuwane z zarządzanej przez Agorę bazy danych właściwej dla Newslettera.

6. Korzystanie z Usługi jest możliwe przy spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych:
- posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu emial (adresu poczty elektronicznej);
- posiadanie przez Użytkownika właściwego oprogramowania do korzystania z poczty elektronicznej.

6.1. Agora dostarcza Newsletter na serwer pocztowy właściwy dla adresu e-mail Użytkownika. Niektóre serwery mogą potraktować Newsletter, jako spam i z tego powodu Newsletter wysłany przez Agorę może nie dotrzeć do Użytkownika.

7. Reklamacje dotyczące Usługi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres support@newsmavens.com lub na piśmie na adres Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.

8. Użytkownik może zrezygnować w każdym czasie z Usługi:

8.1. poprzez kliknięcie w link rezygnacji znajdujący się w każdym wysłanym Newsletterze;

poprzez odstąpienie, wysyłając e-mail na adres: support@newsmavens.com lub pisemnie na adres: Agora S.A., Czerska 8/10 street (00-732).
Adresat: Agora S.A. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, adres poczty elektronicznej support@newsmavens.com.
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi Newslettera o:........................ Adres e-mail, na który zamówiono Newsletter:.................. Podpis .............................(tylko w razie odstąpienia w formie poczty tradycyjnej).
Data ...............

9. Agora może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi Newslettera z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia z powodu zaplanowanego zakończenia tej Usługi, wobec wszystkich Użytkowników korzystających z Usługi.

10. Informujemy, że stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny po adresem (http://www.iwp.pl/kodeks_show.php?id_aktualnosc=2).

11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018

WITH FINANCIAL SUPPORT FROM:
SUPPORTED BY:

Project #Femfacts co-financed by European Commission Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology as part of the Pilot Project – Media Literacy For All

The information and views set out on this website are those of the author(s) and do not necessarily reflect the official opinion of the European Union. Neither the European Union institutions and bodies nor any person acting on their behalf may be held responsible for the use which may be made of the information contained therein.

STRATEGIC PARTNERS:
NewsMavens
NewsMavens is a media start-up within Gazeta Wyborcza, Poland's largest liberal broadsheet published by Agora S.A. NewsMavens is currently financed by Gazeta Wyborcza and Google DNI Fund.
Is something happening in your country that Newsmavens should cover?
CORE TEAM
Zuzanna Ziomecka
Zuzanna Ziomecka EDITOR IN CHIEF
Lea Berriault-Jauvin
Lea Berriault Managing Editor
Jessica Sirotin
Jessica Sirotin EDITOR
Ada Petriczko
Ada Petriczko EDITOR
Gazeta Wyborcza, Agora SA Czerska 8/10 00-732, Warsaw Poland
The e-mail addresses provided above are not intended for recruitment purposes. Messages concerning recruitment will be deleted immediately. Your personal data provided as part of your correspondence with Zuzanna,Lea, Jessica and Ada will be processed for the purpose of resolving the issue you contacted us about. The data provided in your email is controlled by Agora S.A. with its registered office in Warsaw Czerska 8/10 Street (00-732). You can find more information about the processing and protection of your personal data at https://newsmavens.com/transparency-policy
System.Threading.Tasks.Task`1[System.Threading.Tasks.VoidTaskResult];